آمار کلی

کد ملی: 005469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پروتیین الماس کاسپین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون
الماس عصر کاسپین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/22 تا کنون