آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل درون شهری سهیل سیر درخشان بازرس علی البدل خارج شده 1383/04/24 تا 1384/06/10