آمار کلی

کد ملی: 462163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات نیرو رسانی آذرخش چهارمحال بازرس اصلی فعال 1398/11/08 تا کنون