آمار کلی

کد ملی: 175342XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان مدیرعامل فعال 1396/10/21 تا کنون