آمار کلی

کد ملی: 004234XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/26 تا کنون
صرافی احمد سر کندی و شریک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/12 تا کنون
بازرگانی آسیا گستر قشم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/18 تا 1395/08/16
ارمغان کالای البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/04 تا 1394/10/21