آمار کلی

کد ملی: 049223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان شهر سبز معماری ایرانیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/03/31 تا 1395/11/20