آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
954 مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان نمین رئیس هیئت مدیره فعال 1383/08/18 تا کنون