آمار کلی

کد ملی: 128883XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی تاو مهام هوشمند بازرس علی البدل فعال 1398/10/22 تا کنون