آمار کلی

کد ملی: 214097XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روشنک افشان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/15 تا کنون