آمار کلی

کد ملی: 093286XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی ومهندسی برق توان پرداز توس بازرس علی البدل فعال 1397/02/18 تا کنون