آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی بازرگانی ابتکار باشه اراک عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/02/10 تا 1384/09/06