آمار کلی

کد ملی: 001102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه سبز دهکده زیبا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/15 تا کنون