آمار کلی

کد ملی: 347992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز عمران بهشت خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1394/08/14 تا کنون