آمار کلی

کد ملی: 441088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/05 تا کنون