آمار کلی

کد ملی: 094642XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی تلفنی امین سیرتوس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/15 تا کنون