آمار کلی

کد ملی: 001909XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهتا بال آسمان آبی بازرس علی البدل منحل شده 1397/11/13 تا کنون