آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پگاه صدف طلایی بسته بندی فرآورده های گوشتی مدیرعامل خارج شده 1387/10/01 تا 1389/06/09