آمار کلی

کد ملی: 007824XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چینا پاک عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/18 تا کنون