آمار کلی

کد ملی: 203139XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ سپید گنبد عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/23 تا 1397/07/24