آمار کلی

کد ملی: 432303XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و خدمات حفاری سوشیانت صنعت آسیا بازرس اصلی فعال 1395/03/19 تا کنون