آمار کلی

کد ملی: 045104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایراان عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/01 تا کنون