آمار کلی

کد ملی: 137728XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بستر ساختار آذر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/21 تا کنون