آمار کلی

کد ملی: 628981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهداشتی و درمانی آریا ژن سلامت بازرس اصلی فعال 1395/02/08 تا کنون