آمار کلی

کد ملی: 252971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدرا طب بهبود شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/07 تا کنون
نارون شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/15 تا کنون
آوان خرید نصر فارس رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون
تولید کنندگان انجیر استهبان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/25 تا 1397/10/26
آوان سرمایه گشت فارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/02 تا کنون