آمار کلی

کد ملی: 005629XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دال پی آرمه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/03 تا کنون