آمار کلی

کد ملی: 275105XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حفظ منابع طبیعی آبخیزداری و کشاورزی کانی سپی اشنویه مدیرعامل فعال 1394/10/07 تا کنون