آمار کلی

کد ملی: 263085XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
استخر شنای طنین تالش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/31 تا 1398/03/04