آمار کلی

کد ملی: 008269XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کوشا الکترونیک البرز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/10 تا کنون