آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرواربندی گوساله گروه 509 عضو هیئت مدیره فعال 1380/10/17 تا کنون