آمار کلی

کد ملی: 212154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنجش گران بارمان ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1395/04/22 تا کنون