آمار کلی

کد ملی: 129085XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ساختمانی خدماتی ارغوان جی پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/19 تا 1398/04/04