آمار کلی

کد ملی: 159017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پردازان نام آور ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1391/10/13 تا کنون