آمار کلی

کد ملی: 089003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برسم بالنده امرتات بازرس علی البدل فعال 1394/12/12 تا کنون