آمار کلی

کد ملی: 228037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس بازرس علی البدل فعال 1397/11/29 تا کنون