آمار کلی

کد ملی: 626957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه مواد اولیه فجر صنعت شهرستان بهارستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/11 تا کنون