آمار کلی

کد ملی: 226957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زنبورداران ماز شهد علی آباد کتول عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/17 تا کنون