آمار کلی

کد ملی: 007529XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسابداری چرتکه کاران پارسی نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/02/30 تا 1391/03/28