آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت برق کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1385/07/29 تا کنون