آمار کلی

کد ملی: 106409XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت گران دشت زرین سرولایت نیشابور رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/23 تا کنون