آمار کلی

کد ملی: 212175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیماب طرح نوین گلستان بازرس اصلی فعال 1394/03/31 تا کنون