آمار کلی

کد ملی: 230045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برج بنا فولاد بازرس اصلی منحل شده 1392/08/18 تا کنون