آمار کلی

کد ملی: 138077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی باغداران وصیفی کاران بندر شرفخانه عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/05 تا کنون