آمار کلی

کد ملی: 631003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همراهان محیط زیست فردای ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/20 تا کنون