آمار کلی

کد ملی: 484874XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حدید صنعت عمران نیرو عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/02 تا کنون