آمار کلی

کد ملی: 061024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر آریان توره بازرس اصلی فعال 1393/03/03 تا کنون