آمار کلی

کد ملی: 426972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا فجر اصفهان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/06 تا کنون
رهام نبرد اصفهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/05 تا کنون