آمار کلی

کد ملی: 004177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طیور و کشاورزی صابرین آزادی بازرس علی البدل فعال 1396/06/01 تا کنون