آمار کلی

کد ملی: 285118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همگام پردازاندیش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/21 تا کنون