آمار کلی

کد ملی: 005389XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت بازرگانی آتیه مهربد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/19 تا کنون