آمار کلی

کد ملی: 175582XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهام پی گستر پویا بازرس علی البدل خارج شده 1397/02/18 تا 1397/05/16